Tulevaisuus tarvitsee rohkeita organisaatioita

Nykymaailman jatkuvien muutosten, kasvavan epävarmuuden ja ennakoimattomienkin yllätysten keskellä menestyminen vaatii yrityksiltä edelläkävijyyttä, nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta. Laivan kurssia on pystyttävä muuttamaan ja purjeita reivaamaan aina tuulen kääntyessä. Joskus on uskallettava ottaa suunta kohti tuntematonta, uskoa omaan päämäärään ja luottaa siihen, että miehistön osaaminen sekä yhteishenki kantaa vaikeimmissakin paikoissa. Myös silloin, kun eteen tulee yllätyksiä.

Muutoksen ja epävarmuuden aikoina tarvitaan rohkeita organisaatioita ja rohkeaa johtamista. Ilman näitä ei ole edelläkävijyyttä, reagointikykyä tai joustavuutta.

Rohkean organisaation rakennuspalikat

Millä organisaation rohkeutta voidaan kasvattaa? Nostan tässä esiin omien kokemusteni kautta merkityksellisiä rakennuspalikoita, joita kutsun nimillä:

  • Rohkea johtaminen
  • Rohkeuden harjoittelu
  • Rohkea kanssakäyminen

Kokemukseni mukaan nämä kolme tekijää lisäävät organisaation rohkeutta kohdata muutos ja menestyä. Muitakin tapoja varmasti on, mutta nämä ovat minun valintani.

Rohkea johtaminen tuo turvallisuutta

Rohkea johtajuus luo turvallisen alustan yksilöiden ja yrityksen rohkeudelle. Jos turvattomuuden tunne on liian voimakas, yksilön tai organisaation on mahdoton keskittyä kehittämään, kehittymään tai keksimään uutta. Hienot ja hiotut strategiat ja suunnitelmat, tavoitteet ja mittarit eivät toimi, jos turvallisuuden tunne ei ole riittävä. Organisaation suorituskyky laskee ja rohkeus edelläkävijyyteen häviää.

Rohkea päätöksenteko kasvattaa turvallisuuden tunnetta. Rohkea johtaja uskaltaa päättää vaikeista asioista silloinkin, kun ei ole varma lopputuloksesta. Rohkea johtaja tunnustaa myös virheensä ja muuttaa suuntaa - jos tehdyt päätökset eivät viekään asioita oikeaan suuntaan. Rohkea johtaja on voimakas, sietää epävarmuutta ja osaa suodattaa sitä sopivassa määrin organisaationsa ohjaukseen. Tempoilu sinne tänne lisää epävarmuuden tunnetta.

Epävarmuuden lietsominen "sense of urgencyn" nimissä voi herättää organisaation hetkellisesti, mutta ei yleensä johda hyviin tuloksiin pitkällä ajanjaksolla. Rohkea johtaja voi lisätä turvallisuuden tunnetta myös näyttämällä suuntaa, kirkastamalla yrityksen visiota ja missiota yhdeksi kantavaksi ohjenuoraksi kaikelle tekemiselle. Missio ja visio ovat työkaluja, jotka tuovat pysyvyyttä ajassa, jossa strategiat ja suunnitelmat päivittyvät usein. Siksi olenkin tarkkaan kirjattujen strategioiden sijasta kokenut organisaation johtamisen paljon vaikuttavammaksi, kun sitoudutaan yhteiseen missioon ja visioon sekä muutamaan tekemisen prioriteettiin.

Rohkea johtajuus on myös lempeyttä, tunneälyä ja taitoa kuulla sekä kuunnella, tunnistaa asenteet, kokemukset ja mielikuvat

Rohkea johtaja ohjaa organisaatiotaan askel kerrallaan. Rohkea johtajuus on myös lempeyttä, tunneälyä kuulla sekä kuunnella, tunnistaa asenteet, kokemukset ja mielikuvat sekä kohdata organisaatio niin yksilöinä kuin yhteisönäkin - ja johtaa sitä tämän mukaisesti.

johtajuus

Rohkeutta täytyy harjoitella

Kun turvallinen pohja on olemassa, on organisaatiossa luotava toimintamallit rohkeuden harjoittelulle. Tämä vaatii yleensä niin organisaatiokulttuurin kuin johtamistapojenkin kehittämistä. Rohkeus ei synny itsestään ja usein sen synnyttäminen sekä kasvattaminen vaatii lukuisan määrän toistoja sekä tietoista ajattelua siitä, että uskaltaa mennä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja olla rohkea.

Rohkea laittaa itsensä likoon ja altistaa itsensä epäonnistumiselle.

Tästä konkreettisen esimerkin olen nähnyt viimeisen vuoden aikana, kun olen saanut kunnian toimia erään suomalaisen start-upin Advisory Boardin jäsenenä. On ollut äärettömän inspiroivaa nähdä, kuinka ennakkoluulottomasti yrittäjät ovat kokeilleet ja kehittäneet erilaisia tapoja missionsa sekä visionsa edistämiseksi ja kuinka rohkeasti he ovat laittaneet itsensä likoon. Välillä on tullut lunta tupaan, mutta joukossa on mahtavia onnistumisiakin - korona-ajoista huolimatta.

Uskon, että isoilla organisaatioilla on paljon opittavaa pienyrittäjiltä ja start-upeilta nimenomaan rohkeuden harjoittelussa. Miten kannustaa työntekijöitä kohtaamaan epäonnistumisen pelko, innovoimaan rohkeasti uutta ja astumaan oman erityisosaamisen ulkopuolelle? Ja tekemään tämä kerta toisensa jälkeen yhä uudelleen?

Kun tavoite on riittävän suuri, uskaltaa yrittää, vaikka pelottaa.

Oman kokemukseni perusteella toimivia menetelmiä ovat mm. erilaisten innovaatiotoimintamallien (ideointityökalut, haastekisat, innovaatioprosessit, innovaatioalustat) tuominen kaikkien saataville ja osaksi normaalia yritystoimintaa, rohkeuden ottaminen mukaan yritysarvoihin, rohkeudesta palkitseminen ja epäonnistumisen juhlistaminen. Ja tietysti vahva missio ja visio.

Rohkea kanssakäyminen arvostaa erilaisuutta ja kannustaa haastamiseen

Viimeinen rakennuspalikka rohkean organisaation kasvattamisessa on mielestäni tietoinen diversiteetin ja erilaisten näkemysten ruokkiminen. Edelläkävijyyttä syntyy harvoin organisaatioissa, joissa kaikki ovat kaikesta liikuttavan yksimielisiä. Päinvastoin, tällainen lisää omaan kuplaan lukittautumista ja eriävien mielipiteiden alas ampumista.

Edelläkävijyyttä syntyy harvoin organisaatioissa, joissa kaikki ovat kaikesta liikuttavan yksimielisiä.

Organisaatiot, jotka löytävät uusia tulokulmia, kehittävät uusia ratkaisuja ja tuottavat uutta ajattelua ruokkivat rakentavaa haastamista, erilaisen osaamisen yhteensovittamista ja yhteistä ongelman ratkaisemista toimintamalleissaan. Vaaditaan siis rohkeaa johtajuutta eli tietoista päätöstä diversiteetin rakentamiseen sekä rohkeuden harjoittelua eli haastamisen ja erilaisten mielipiteiden sietämistä sekä huomioonottamista.

Tässä kulttuurikehitys ja oppivan organisaation työkalut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Rohkea kanssakäyminen on mahdollista vain, jos psykologinen turvallisuus on taattu ja kaikki uskaltavat ottaa rohkeita askelia. Ja rohkean kanssakäymisen lopputuotteena syntyy yrityksen menestystä edistäviä tuloksia vain, jos suunta, missio ja visio ovat kaikilla kristallinkirkkaina selvillä. Parhaimmillaan rohkea organisaatio on edelläkävijä, reagoi nopeasti ja joustavasti muuttuvaan maailmaan ja kiihdyttää näin yrityksen mahdollisuuksia menestyä - myös huomenna.

Gallant