Tulevaisuuden kestävä muotoilu ymmärtää ihmistä ja ennakoi tulevaa

Maailma muuttuu eksponentiaalisella vauhdilla ja liiketoiminnan kasvattaminen vaatii muutosta myös yrityksissä. Kasvu syntyy jatkuvasta innovoimisesta ja kehittämisestä, joten innovaattoreilla ja muotoilijoilla on suuri vaikutus organisaatioiden ja näiden toimintaympäristön tulevaisuuteen. Arvailun ja mututuntuman sijaan muotoilija voi lähestyä tulevaisuutta systemaattisesti ennakoinnin menetelmien avulla.

Tulevaisuuteen vaikuttavat lukemattomat parametrit ja signaalit, joiden yhteyksiä sekä tulevaisuuden ennakoijat että muotoilijat pyrkivät ymmärtämään ja tekemään näkyväksi. Siinä missä ennakointi keskittyy tutkimaan ja analysoimaan sitä, miltä maailma tulevaisuudessa näyttää, keskittyy muotoilija tutkimaan ihmisiä ja sitä, miltä tulevaisuus näistä tuntuu. Tulevaisuudessa nämä kaksi alaa kietoutuvat entistä tiiviimmin toisiinsa tehden palveluiden muotoilijoista myös tulevaisuuden muotoilijoita.

Ennakointi raottaa tulevaisuutta

Tulevaisuuden ennakointi tuottaa käsityksiä mahdollisista tulevaisuuksista. Ennakoinnissa arvioidaan systemaattisen ja pitkäjänteisen työn kautta, miltä tulevaisuus tulee näyttämään ja miten asiat linkittyvät toisiinsa. Tulevaisuuden ennakointi on analyyttistä reflektointia ja varautumista tulevaan. Toisaalta pitkän tähtäimen ennakointina voidaan nähdä myös erilaiset scifi-narratiivit ja mielikuvituksen sävyttämät tarinat tulevaisuudesta. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, sitä sumuisempi kuva eteen aukeaa. Silti epävarmojakin näkymiä voi hyödyntää toivotunlaisen tulevaisuuden muotoilemisessa.

Alla oleva kuvaaja esittää erilaisia lähestymistapoja ennakointiin sen mukaan, katsovatko ne menneeseen vai tulevaan ja perustuvatko ne analyyttiseen vai mielikuvitusta hyödyntävään toimintaan.

Tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä pienempi
Kuva 1: Tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä. Mukaillen Christoph Beckers, Service Design and Future Forecasting teoksessa The Future of Service Design (2020).

Muotoilija ymmärtää ihmistä

Palvelumuotoilu keskittyy luomaan ymmärrystä ihmisten tavoista, rutiineista ja perinteistä, joihin tuleva palvelu vaikuttaa. Muotoilun menetelmien avulla syvennytään ihmisten käyttäytymiseen, tarpeisiin sekä toiveisiin, ja muotoilija pyrkii vastaamaan näistä kumpuaviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Tulevaisuusorientoitunut muotoilija pyrkii selvittämään myös, minkälaisia nimenomaan tulevaisuuteen liittyviä tarpeita, pelkoja sekä toiveita ihmisillä on, ja miten ihmiset arvioivat tulevaisuudessa toimivansa.

Jotta muotoilija voi paremmin maalata tulevaisuuden kuvaa ihmisille, tulee tämän itsensä ymmärtää, minkälaisia ilmiöitä ja tapahtumia tulevaisuudessa on odotettavissa. Jokainen asiakas ja loppukäyttäjä osaa luultavasti kuvata omia oletuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan tulevaa kohtaan, mutta muotoilija voi luoda laajemman käsityksen juttelemalla laajemmalle ihmisjoukolle: käyttäjien ja asiakkaiden lisäksi markkinoinnin, liiketoiminnan ja teknologian parissa työskenteleville, data-analyytikoille sekä tilastotieteilijöille.

Keskustelujen lisäksi muotoilija voi hyödyntää erilaisia ilmiölistauksia, tutkimuksia megatrendeistä tai jopa kerätä itse hiljaisia signaaleja ja muodostaa niistä uusia tulevaisuuden skenaarioita. Tiettyä tulevaisuuden ilmiötä tutkiessaan muotoilija voi herätellä ihmisiä ajattelemaan sen seurauksia esimerkiksi prototyypin sukulaisten, provotyyppien, avulla, jotka kuvaavat jonkin epätoivotun, jopa dystooppisen ratkaisun. Eri näkökulmista tehdyn tutkimuksen avulla muotoilija voi muodostaa kattavan kuvan erilaisista mahdollisista tulevaisuuden suunnista ja ennen kaikkea niiden vaikutuksista ihmisiin.

Muotoilun ja ennakoinnin liitto

Tulevaisuuden ennakoinnin pohjalta syntyy pitkälle katsovia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja erilaisista tulevaisuuden suunnista, kun taas muotoiluajattelun lopputuloksena on ajassa kiinni oleva, konkreettinen tuote tai palvelu. On kuitenkin hyvä huomata, että niin tulevaisuus- kuin muotoiluajattelu ovat ytimeltään osallistavia ja ihmiskeskeisiä. Molemmissa voidaan hyödyntää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta, ja yhteisen ymmärryksen luominen edellyttää eri sidosryhmien kanssa työskentelyä prosessin eri vaiheissa.

Alla kuvataan muotoiluajattelun tuplatimanttimalli ennakointia hyödyntävän muotoilijan näkökulmasta. Tulevaisuustyö on tuotu omaksi timantikseen mallin alkuun, minkä jälkeen seuraavia vaiheita tehdään valitun skenaarion näkökulmasta. Liilalla värillä on esitetty joitakin mahdollisia tulevaisuusorientoituneita menetelmiä eri vaiheissa hyödynnettäväksi. Kuten muotoilun menetelmissä yleensäkin, tulee huomata että samaa menetelmää voidaan soveltaa useissa vaiheissa prosessia.

Tulevaisuusorientoitunut muotoiluprosessi

Kuva 2: Tulevaisuusorientoitunut muotoiluprosessi.

Kun ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin keskittyvä muotoiluajattelu ja analyyttinen ennakointityö yhdistetään, saadaan luotua entistä kattavampi kuva tulevaisuudesta. Muotoilijat voivat hyödyntää ennakoinnin menetelmiä luodakseen ymmärrystä tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Tulevaisuuden ennakointia hyödyntävät tahot taas saavat yhteistyöstä välineitä tulevaisuuden muovaamiseen ja toivottujen polkujen toteuttamiseen. Muotoilun ja ennakoinnin liitto mahdollistaa globaaleihin haasteisiin vaikuttamisen sekä toiminnan vaikutusten arvioinnin pitkällä aikavälillä ja onkin ainoa ratkaisu tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa tavoiteltaessa.

Gallant