Liikenne, liikenne, liikenne – vakuutusliiketoiminta matkalla ympäristövastuullisuuteen

Vakuutustoiminnan tavoitteena on tarjota turvaa ja suojaa odottamattomien tilanteiden varalta, joita yksittäisen kuluttajan tai yrityksen elämässä voi tulla vastaan. Voisi jopa ajatella, että tietynlainen vastuullisen vaade on paketoitu liiketoiminnan ytimeen: asiakas ostaa turvaa ja vahingon hetkellä odotus on, että vakuutuksenantaja tuon turvalupauksen vastuullisesti lunastaa.

Päätuotteemme on autoille tarjottavat tekniikkaturvat. Tekniikkaturvan on tarkoitus avustaa äkillisen rikkoontumisen aiheuttamissa korjauskustannuksissa. Vastuullisuus, erityisesti ympäristövastuullisuus, linkittyy meillä vahvasti turvattuihin kohteisiin, henkilö- ja pakettiautoihin – mutta myös itse korvauskäsittelyyn. Liikenne vastasi noin neljäsosasta EU:n CO2-päästöistä vuonna 2019, ja 72 % näistä päästöistä tuli tieliikenteestä. Kun henkilöautojen osuus tieliikenteen koko osuudesta on 61 %, ympäristövastuun näkökulmasta on selvää, että keskustelu liikenteestä on tärkeää, jopa ansaittua.

Autoilun ympäristövastuullisuus keskittyy yleisessä keskustelussa erityisesti käyttövoiman aiheuttamiin päästöihin. Myös autojen valmistamisen prosessi puhututtaa – miten vastuullista on sähköauton käyttö, kun tarkastellaan auton elinkaarikustannuksia?

Tuotantoprosessi vaikuttaa auton elinkaaren kokonaispäästöihin suuresti, mutta vastaavasti mitä päästöttömämpää on autoon ladattava energia sitä pienemmäksi jäävät kokonaispäästöt auton elinkaaren aikana. Vaikka ladattava energia olisi tuotettu aurinkopaneeleilla, niin tarpeeksi ylhäältä kun asiaa tarkastelee, pitäisi huomioida, millaisia ovat olleet ympäristövaikutukset paneelien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden lähtömaassa.

Polttomoottoriauton elinkaari on yli 20 vuotta, sähköauton elinkaareen vaikuttaa erityisesti akun kesto. Vielä ei ole riittävästi aikaa kulunut ja volyymia liikenteessä, että sähköauton elinkaaresta olisi faktaa. Mutta senkin jälkeen, kun akku on riittämätön auton käytön kannalta, akkua voidaan kierrättää tai hyödyntää sen raaka-aineita uudelleen. Vakuutusyhtiöt vaikuttavat osaltaan sähköautojen elinkaareen – mitä kalliimpaa on korjaus vahinkotapauksissa, sitä enemmän voivat lunastusmäärät kasvaa – joka taas lyhentää elinkaarta. Onkin siis selvää, että ei ole oikeita vastauksia, mutta suunta on silti selkeä – kohti vastuullista, ympäristön huomioivaa liikkumista.

Korjausliiketoiminnasta vastuullista?

Kestävän kehityksen auto on useimpien ajoneuvovalmistajien ykköstavoite. Tällä tarkoitetaan koko auton elinkaarta suunnittelupöydältä romutukseen. Meillä Suomessa on tähän itse asiassa paljon tarjontaa. Kestävästi kehitetty auto sisältää mm. moottorin sähköistämisen, käytettävät materiaalit, korin painon, osien kierrätyksen ja uudelleen käytön, latausverkoston ja liitettävyyden mutta myös esim. varaosien toimitukset ja pakkausmateriaalit. Me InSure Groupissa olemme mukana vain pienen osan asiakkaan ja auton matkaa, mutta meilläkin on roolimme vastuullisuusketjussa. Me hallinnoimme turvia, joka käytännössä tarkoittaa tilauksien ja vahinkoilmoituksien käsittelyä.

Vastuullisuutta voi tarkastella vakuutusliiketoiminnassa useammasta näkökulmasta – korvauspäätöksillä voimme vaikuttaa erityisesti ympäristövastuullisuuteen, mutta asiakkaan etu ja tarpeet huomioiva liiketoiminta on oltava myös sosiaalisesti vastuullista.

Läpinäkyvyys on vastuullisuuden peruskivi ja selkeä viestintä luo sille perustan. Jokaisen vakuuttajan toive on, että asiakas tutustuisi vakuutusehtoihin oston hetkellä. Mutta kenenpä tossuja uusi auto ei laittaisi pyörimään – oston hetkellä asiakas harvemmin malttaa ehtoihin tutustua. Asiakasviestinnän merkitys korostuukin korvauskäsittelyssä vahingon tapahduttua. Käsittely ja tehdyt päätökset pitää olla johdonmukaisia ja selkeästi viestittyjä. Näissä hetkissä myös tarjoutuu meille mahdollisuus syventää asiakkaan tietoisuutta omasta turvastaan, koska oletettavaa on, että varsinkin vahingon kohdanneet kuluttajat hankkivat tekniikkaturvan myös seuraavaan autoonsa ja ovat näin valmiimpia seuraavalla kerralla.

Vakuutusliiketoiminnan vastuullisuus

Autoilija hankkii turvan avuksi ajoneuvon korjauskustannuksiin, jos äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoontuminen yllättää. Kannattava korvaussuhde eli maksujen ja korvausten suhde luo kannattavan liiketoiminnan perustan, mutta on myös tärkeää, että turvan sisältö ja kattavuus kehittyvät vahinkohistorian myötä. Autojen tekninen kehittyminen on nopeaa, joten vastuullinen vakuuttaja kehittää tuotteidensa kattavuutta siten, että huomioi tämän kehityksen. Haasteena tässä ovat ns. tyyppiviat: vakuuttajan roolina ei ole korvata auton valmistajan tuotannossa ollutta virhettä. Toisaalta autoilijan näkökulmasta teknisen virheen käsittely on osa tyytyväisyyttä vakuutustuotteeseen. Ei ole aina helppoa tasapainoilla odotusten ristipaineessa.

Varaosaosista rakentuu kokonaisuus

Korvausprosessissa sekä kustannusten että kestävän kehityksen näkökulmasta oleellisimmat tekijät ovat korjauksissa käytettävät osat, jotka voidaan jakaa autovalmistajan alkuperäisin osiin eli ns. merkkiosiin, tarvikeosiin, tehdaskunnostettuihin osiin tai käytettyihin osiin. Käytetty osa on meidän näkökulmastamme kustannustehokkain tapa korjata auto rikkoontumista edeltäneeseen tilaan – osa on vaatinut irrottamisen, varastoinnin, toimituksen ja osan matka jatkuu uudessa autossa. Vakuuttaja ja ympäristö kiittävät.

Autovalmistajien kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä osien kierrätys tarkoittaa esim. moottoreiden ja vaihdelaatikoiden tehdaskunnostusta, monesti valmistajien sertifioimissa tehtaissa Euroopassa. Näissä tapauksissa korjaukseen liittyy vanhan moottorin toimittaminen myyjälle. Näin rikkoontuneet osat saadaan palautettua takaisin kiertoon ja ne saavat uuden elämän. Tässä tarjoutuu myös mahdollisuus vastuullisuutta tukevalle asiakasviestinnälle.

Keskeinen tekijä varaosahankinnassa on logistiikka – yleensä osatoimituksella on kiire, kun asiakkaan pitäisi päästä jatkamaan matkaansa. Logistisen valinnan tekee varaosan toimittaja tai voi olla, että vaihtoehtoja ei ole. Logistisen ketjun vastuullisuuden kehittäminen vaatii useita osapuolia – logistiikkayrityksen valinnat kaluston kehittämisessä liittyvät niin autovalmistajien kehitystyöhön kuin yleisiin asenteisiin ja taloudellisiin kannustimiin.

Autot ovat teknisiä, paljon mekaniikkaa sisältäviä tuotteita ja on selvää, että mikään ei ole ikuista. Vaikka me astumme kuvaan, kun vahinko on jo tapahtunut, tarjoaa olemassa oleva asiakassuhde mahdollisuuksia vahinkojen ennaltaehkäisystä viestimiseen - säännöllinen huollattaminen on nimittäin tärkein osa autoilijan toimintaa. Vastaavasti yhteistyökumppanille avoin data vahingoista ja korjauksista tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaprosessiaan – esim. vaihtoautotarkastuksen tai myyntiprosessin osalta.

Vastuullisuudesta puhuttaessa on esitetty, että jatkossa vastuullisuus on perusoletus liiketoiminnalle – kukapa toisaalta haluaa sitoutua, ainakaan julkisesti, vastuuttomaan liiketoimintaan. Vakuutusalan maisemassa kestävä kehitys ja vastuullisuus eivät ole pelkkiä muotisanoja. Vakuutustoimijoille tulevaisuus tarjoaa mahdollisuuden muuttua yhä enemmän konsultoivaan rooliin – dataa ja hyviä käytänteitä kertyy yli merkki- tai toimialarajojen. Mutta kuten kaikessa; vastuullisuuden kehittäminen vaatii kaikkien prosessiin osallistuvien panostuksia – yksin vaikutukset jäävät pieniksi.

Gallant