Muotoilumenetelmät haltuun: Hypoteesien testaus

Hypoteesien testaus on oleellinen osa muotoiluprosesseja. Muotoiluprosessien kokeilevasta ja ketterästä luonteesta johtuen on luontaista, että kehitystyöhön liittyy useita avoimia kysymyksiä sekä olettamuksia (eli hypoteeseja), joiden paikkansapitävyys on hyvä varmistaa. Esimerkiksi uuden kehitteillä olevan mobiiliaplikaation yksi keskeisimpiä olettamuksia voisi olla se, että ihmiset ovat halukkaita käyttämään palvelua mobiilisti. Uuden yhteiskäyttöautokonseptin keskeinen olettamus voisi taas olla se, että asiakkaat ovat valmiita luopumaan auton omistuksesta. Osumatarkkuuden parantamiseksi ja riskien pienentämiseksi on tärkeää ymmärtää kehitystyöhön liittyvät keskeisimmät olettamukset ja testata niiden paikkansapitävyyttä loppuasiakkaalla ennen uuden palvelun julkaisemista.

32

Hypoteesien testaus -kanvaksen täyttöön on hyvä varata aikaa noin 80 min. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on 3-6 henkilöä. Hypoteesien testaus -menetelmä soveltuu hypoteesien ideointiin, kiteytykseen sekä testaamiseen muotoiluprosessin eri vaiheissa. 

Kanvaksen täyttö

1   Hypoteesien ideointi - 20 min
Aloittakaa menetelmän käyttö ideoimalla itsenäisesti kehitystyöhön liittyviä keskeisimpiä hypoteeseja. 10 minuutin itsenäisen ideoinnin jälkeen jakakaa ryhmän kesken harjoituksen aikana syntyneet hypoteesit ja valitkaa yhdessä niistä viisi keskeisintä. Huomioikaa, että hypoteesi voi liittyä esimerkiksi loppuasiakkaaseen, kumppaneihin, ekosysteemiin tai vaikka liiketoimintamalliin. Kiteyttäkää kukin hypoteesi "Uskomme että..." -alkuiseksi lauseeksi.

ESIMERKKI:
"Uskomme, että kuluttajat ovat halukkaita hyödyntämään autonomisia busseja osana joukkoliikennettä."
 
2   Validointisuunnitelman rakennus - 20 min
Kun olette saaneet kuvattua viisi keskeisintä hypoteesia, pohtikaa ryhmässä, miten voisitte testata niitä. Testaus- eli validointitapoja on monia, ja ne sisältävät sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Esimerkkejä validointimenetelmistä ovat haastattelut, havainnoinnit, A/B testaukset sekä erilaiset kyselyt. Kiteyttäkää kukin validointisuunnitelma "Validointia varten aiomme..." -alkuiseksi lauseeksi.

ESIMERKKI:
"Validointia varten aiomme järjestää pilottihankkeen ja selvittää siihen osallistuvien kokemuksia haastattelujen avulla."


3   Mittarien asettaminen - 20 min
Kun keskeisimmille hypoteeseille on valittu validointitavat, tulee niille määrittää onnistumisen mittarit. Onnistumisen mittareiden tulee olla konkreettisia sekä mitattavia, ja niiden tulee kuvata valitun hypoteesin toteutumista. Kiteyttäkää kukin onnistumisen mittari "Ollemme oikeassa jos..." -alkuiseksi lauseeksi.

ESIMERKKI:
"Olemme oikeassa, jos >60% pilottiin osallistuvista olisi valmiita hyödyntämään autonomisia busseja osana joukkoliikennettä."

Validointisuunnitelman rakennuksen jälkeen olette valmiita toteuttamaan validoinnin!


4   Testaushavainnot - 20 min
Validointien toteuttamisen jälkeen kuvatkaa kanvakseen
keskeisimmät havainnot hypoteesikohtaisesti. Testaushavaintoihin tulisi ainakin kirjata osoittivatko asetetut mittarit onnistumista, sekä listata keskeisimmät havainnot kuhinkin hypoteesiin liittyen. Testaushavaintojen merkitsemisen formaatti on vapaa.

ESIMERKKI
"Pilottiin osallistujista 70% oli valmiita hyödyntämään autonomisia busseja osana joukkoliikennettä."

Huomioita

Hypoteesien ideoinnissa tulee ottaa hetkellisesti etäisyyttä kehitettävään palveluun ja jopa kyseenalaistaa asioita, joita on saattanut pitää itsestäänselvyyksinä. Hypoteesien ideoinnissa kannattaa haastaa itseään ja muuta ryhmää. Tarvittaessa voitte hyödyntää jopa kehitysryhmän ulkopuolisia henkilöitä. Vaikka toivottu lopputulos onkin hypoteesien vahvistuminen, on ryhmän kuitenkin valmistauduttava palvelukonseptin iteroimiseen tulosten pohjalta.

LATAA MENETELMÄ  TÄSTÄ

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant