Muotoilumenetelmät haltuun: Liiketoimintamalli (BMC)

Liiketoimintamalliin kuvaukseen tarkoitettu Business Model Canvas (BMC) on Strategyzer-yrityksen vuonna 2010 julkaisema menetelmäpohja. Menetelmä auttaa hahmottamaan liiketoiminnan kokonaiskuvan nopeasti, ja se soveltuu myös ideointityökaluksi. Menetelmä on tarkoitettu ketterään ja iteratiiviseen työskentelyyn ja siihen kannattaakin palata kehitystyön eri vaiheissa. Menetelmäpohja tarjoaa kattavan näkökulman liiketoimintamallin eri osa-alueisiin ja toimii hyvänä pohjana yhteisen ymmärryksen luomiselle.

12

Liiketoimintamalin kuvaamiseen on hyvä varata noin 60–90 minuuttia. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on noin 3-6 henkilöä. Menetelmää voidaan hyödyntää kuvaamaan uutta tai olemassa olevaa liiketoimintaa. Ennen menetelmän täyttöä on tärkeä sopia siitä, onko tarkoitus kuvata liiketoiminnan nykytilaa vai tavoitetilaa. Sopiva täyttämisen laajuus on pyrkiä saamaan noin 3–5 tärkeintä huomiota kuhunkin kanvaksen laatikkoon.

Kanvaksen täyttö

 1. Asiakasryhmät - 10 min
  Aloittakaa kanvaksen täyttö asiakasryhmistä. Mitkä ovat liiketoimintamallin näkökulmasta tärkeimmät asiakkaat ja asiakassegmentit? Voitte segmentoida asiakkaita esimerkiksi toimialan, demografian tai käyttäytymisen perusteella.

 2. Arvolupaus - 10 min
  Asiakasryhmien jälkeen siirtykää täyttämään arvolupausta. Mikä on se arvo, jota tuotamme äsken määritellyille asiakasryhmille? Pyrkikää miettimään tätä aidosti asiakkaan näkökulmasta. Tärkeää ei ole tuottaa viestinnällisesti stilisoitua arvolupausta, vaan kuvata tärkeimmät asiakkaalle tuotetut arvot.

 3. Kanavat - 10 min
  Arvolupauksen jälkeen siirtykää kanaviin. Mitä eri kanavia hyödyntämällä tavoitamme kohdeasiakkaat? Pyrkikää miettimään kanavia kokonaisvaltaisesti asiakaspolun eri vaiheisiin – ennen asiakassuhteen alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

 4. Asiakassuhteet - 10 min
  Kanavien jälkeen siirtykää kuvaamaan tarkemmin asiakassuhteita. Minkälaisilla toimenpiteillä ylläpidätte asiakassuhteita? Miten varmistatte, että asiakas pysyy lojaalina teille ja jatkaa asiakkuuttaan? Pyrkikää kuvauksessa konkretiaan.

 5. Tulovirrat - 10 min
  Asiakassuhteiden jälkeen kuvatkaa liiketoiminnan tulovirrat. Mikä on liiketoiminnan ansaintalogiikka ja mitä eri tulonlähteitä tunnistatte? Tärkeää ei ole mennä syvälle yksityiskohtiin, vaan ymmärtää ansaintalogiikka ja eri tulonlähteet pääpiirteittäin.

 6. Ydintoiminnot - 10 min
  Tulovirtojen jälkeen siirtykää pohtimaan päivittäistä työtä. Miltä liiketoimintamallin mukainen arki näyttää ja mitkä ovat arjessa toistuvia aktiviteetteja? Voitte pohtia sekä asiakkaille näkyviä että yrityksen sisäisiä ydintoimintoja.

 7. Resurssit - 10 min
  Ydintoimintojen jälkeen siirtykää liiketoimintamallin ydinresursseihin. Millä aineellisilla ja aineettomilla resursseilla mahdollistatte liiketoimintanne? Tärkeää ei tässäkään ole listata jokaista yksittäistä resurssia, vaan saada yhteinen ymmärrys siitä, mitä resursseja arvolupauksen toteuttaminen arjessa vaatii.

 8. Kumppanit - 10 min
  Resurssien jälkeen siirtykää pohtimaan tärkeimpiä kumppaneita. Mitkä ovat liiketoimintamallin näkökulmasta keskeisimmät kumppanuudet? Pyrkikää miettimään kumppaneita kokonaisvaltaisesti asiakaspolun eri vaiheisiin – ennen asiakassuhteen alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

 9. Kulurakenne - 10 min
  Viimeisenä kokonaisuutena kuvatkaa liiketoimintamallin kulurakenne. Mitkä ovat tulokseen vaikuttavat keskeisimmät kiinteät ja muuttuvat kulut? Tärkeää ei ole mennä syvälle yksityiskohtiin, vaan ymmärtää eri kuluja ja niiden luonnetta pääpiirteittäin. Kun olette saaneet menetelmäpohjan täytettyä, kerratkaa lyhyesti täytetty kokonaisuus ja iteroikaa tarvittaessa. On tavanomaista, että täyttämisen yhteydessä ja sen jälkeen eri laatikoiden sisältöä iteroidaan ja päivitetään.

Huomioita

Pyrkikää menetelmän hyödyntämisessä mahdollisimman avoimeen keskusteluun ja täyttäkää laatikoita parhaan mahdollisen ymmärryksen mukaisesti. Menetelmäpohjasta saa eniten hyötyä, kun siihen palaa tasaisin väliajoin ja pitää sitä liiketoiminnan mukana elävänä dokumenttina.

LATAA MENETELMÄ  TÄSTÄ

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant