Muotoilumenetelmät haltuun: Kulttuurin kuvaus

Kulttuurin kuvaus -menetelmä on tarkoitettu tulevaisuuden tavoitekulttuurin kuvaamiseen tai nykyisen kulttuurin kehittämiseen. Menetelmä on erinomainen tapa sanoittaa yrityskulttuuria osallistavalla ja ihmislähtöisellä tavalla. Menetelmää voi hyödyntää esimerkiksi uutta yritystä, yhteisöä tai tiimiä perustettaessa, organisaatiomuutoksen yhteydessä tai monipuolisesti osana työntekijäkokemuksen kehittämistä. Menetelmä auttaa yhteisen ymmärryksen luomisessa, ajatusten sanoittamisessa sekä ihmisten sitouttamisessa uuteen kulttuuriin.

Ennen menetelmäpohjan täyttämistä on hyvä käydä laajasti keskustelua organisaatiossa tavoitellusta kulttuurista. Ihmisiä voidaan osallistaa monipuolisesti haastatteluiden, kyselyiden sekä muiden osallistavien menetelmien avulla. Itse menetelmäpohjaa täyttäessä on myös tärkeä huomioida ihmisten monipuolinen osallistaminen ja avoin ilmapiiri.

Kulttuurin kuvaus menetelmä

Kanvaksen täyttö

 1. Tavoitetila - 15 min
  Aloita menetelmäpohjan täyttö kuvaamalla tavoitetila. Miltä kulttuurimme voisi näyttää tavoitetilassa ja mistä tekijöistä se voisi koostua? Pohtikaa ryhmän kesken ensin itsenäisesti muutama minuutti asiaa, jakakaa ideat muun ryhmän kanssa ja valitkaa keskeisimmät tekijät menetelmäpohjalle.

  ESIMERKKI:
  "Tavoitteenamme on luoda avoin ja kannustava yrityskulttuuri, jossa jokainen pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi."

 2. Mittarit - 15 min
  Kun tavoitetila on kuvattu, ideoikaa erilaisia tapoja mitata sen toteutuminen. Pyrkikää olemaan konkreettisia ja määrittämään mittarille tavoitetaso. Määrittäkää myös ajanjakso, jota mittaus koskee.

  ESIMERKKI:
  "Mittaamme onnistumista ENPS-työntekijätyytyväisyysmittarilla. Tavoitteenamme on saavuttaa >50 ENPS-tulos ensimmäisen puolen vuoden jälkeen.”
 3. Käyttäytymismallit - 15 min
  Pohtikaa seuraavaksi, minkälaiset käyttäytymismallit kuuluvat tavoitetilan kulttuuriin. Pyrkikää kuvaamaan mahdollisimman konkreettisia arjen toimintatapoja, joilla voitte todentaa suunnan olevan oikea kohti tavoitekulttuurin saavuttamista. Tässä vaiheessa on hyvä hyödyntää myös itsenäistä pohdintaa ennen ryhmäkeskustelua.

  ESIMERKKI:
  "Mahdollistetaan spontaanit kohtaamiset, tuetaan ihmisten kehittymistä mentoroinnin avulla, luodaan perusteet yhteiselle tavoitteiden asettamiselle.”
 4. Mahdollistajat - 15 min
  Käyttäytymismallien jälkeen pohtikaa korkeammalla tasolla, mitkä asiat ylipäätänsä toimivat tavoitekulttuurin mahdollistajina. Voitte miettiä laajasti sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä sekä nykyisiä ja tulevia kehityskokonaisuuksia. Aiheet voivat liittyä suoranaisesti kulttuuriin (esim. onnistuneet rekrytoinnit) tai välillisesti (kannattava liiketoiminta).

  ESIMERKKI:
  "Kulttuurin mahdollistajana toimivat diversiteetti rekrytoinnissa sekä aktiivinen panostaminen työntekijäkokemukseen.”
 5. Estäjät - 15 min
  Mahdollistajien jälkeen pohtikaa, mitkä asiat estävät tavoitekulttuurin toteutumista. Miettikää yhtälailla sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä sekä nykyisiä ja tulevia kehityskokonaisuuksia. Aiheet voivat liittyä suoranaisesti kulttuuriin (esim. tiimien siiloutuminen) tai välillisesti (esim. epätasainen työkuorma).

  ESIMERKKI:
  " Kulttuurin estäjinä korostuvat tiimien siiloutuminen sekä epätasaisesti jakautunut työkuorma."

Huomioita

Kulttuurin kuvaus -menetelmää käytettäessä on keskeistä ymmärtää, että kulttuuri on jatkuvasti ajassa elävä kokonaisuus. Tästä syystä on todella tärkeää, että tavoitetilan kuvaus on elävä dokumentti, jota iteroidaan jatkuvasti organisaation sisällä. Työtä voidaan jatkaa luontevasti myös tiimitasolla, eli jokainen tiimi voi pohtia omasta näkökulmastaan yrityskulttuuria sekä tiimikohtaisia käyttäytymismalleja, mahdollistajia ja estäjiä. Kulttuurin kuvaamisessa on tärkeää huomioida myös tarinankerronnan voima. Pelkkien post-it -lappujen hyödyntämisen sijasta tavoitetilaa kannattaa viestiä esimerkiksi tarinan tai sarjakuvan keinoin.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Rautalangat
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Palvelumainos
>> Ideointi
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant