Muotoilumenetelmät haltuun: Arvon kuvaus

Arvon kuvaus -menetelmä on tarkoitettu arvojen ja niiden vaikutusten kuvaamiseen. Alla oleva arvon kuvaus -kanvas on nopea ja tehokas tapa selvittää yrityksen arvojen vaikutusta toimintaan sekä arvojen näkymistä ja merkitystä asiakkaille. Sitä voi hyödyntää sekä yrityksen arvopohjan ja brändin rakentamisessa että olemassa olevien arvojen toteutumisen ja merkityksen arvioinnissa. Sillä saadaan myös rakennettua yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka arvot vaikuttavat tai kuinka niiden tulisi vaikuttaa organisaation sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön.

11

Menetelmäpohjan täyttämiseen on hyvä varata noin 30 minuuttia. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on 3-6 henkilöä. Kanvaksen täyttämisessä on hyvä kiinnittää huomiota ryhmän diversiteettiin. Menetelmän käyttö aloitetaan ideoimalla ja priorisoimalla tulevaisuuden tärkeimmät arvot. Jokaista arvoa kohden täytetään oma menetelmäpohja.

Menetelmäpohjan täyttö

1   Arvon nimeäminen ja sen kuvaus - 5 min

Kirjoittakaa menetelmänpohjan yläreunaan tarkasteltavan arvon nimi ja sen jälkeen kuvailkaa arvoa lyhyesti. Kuvauksen pituus on tavanomaisesti muutama lause. 

ESIMERKKI:
Vastuullisuus. Vastuullisuuden kolme kulmakiveä ovat talous, ympäristö ja ihmiset. Niitä koskeva kehitys on vastuullisessa yrityksessä ja sen toiminnassa kestävällä pohjalla. Taloudellinen vastuu kattaa sekä liiketoiminnan kestävyyden, että organisaation ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Ympäristön kannalta vastuullinen toiminta tarkoittaa vastuuta organisaation omasta toiminnasta aiheutuvista sekä välillisesti aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Sosiaalinen vastuu pitää sisällään organisaation henkilöstöön liittyvät asiat, mutta myös laajemmin vaikutukset yhteiskuntaan.


2   Arvon merkitys yritykselle - 5 min

Määritelkää seuraavaksi, mikä arvon merkitys on yrityksellenne ja henkilöstöllenne. Keskustelkaa ryhmässä siitä, miten arvo vaikuttaa teihin yrityksenä. Keskeistä on ymmärtää arvon vaikutus liiketoimintamalliinne, mutta yhtälailla yrityksen henkilöstöön ja resursseihin. 

ESIMERKKI:
Vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja osa yrityksen toimintastrategiaa. Se kuuluu kiinteästi yrityksen kiertotaloutta tukevaan liiketoimintamalliin, jossa ympäristövaikutukset on minimoitu. Yritys haluaa, että sen taloudelliset ja sosiaaliset prosessit ovat vastuullisesti toteutettuja. Työntekijät tuntevat ylpeyttä työskennellessään vastuullisessa yrityksessä ja parantaessaan maailmaa työpanoksellaan. He haluavat tuntea myös, että heitä arvostetaan, ja että yritys on kaikin puolin turvallinen paikka työskennellä.


3   Arvon merkitys asiakkaalle - 5 min

Pohtikaa seuraavaksi ryhmässä samaisen arvon merkitystä teidän asiakkaille ja kumppaneille. Onko se heille tärkeää ja kuinka se näkyy käytännössä?

ESIMERKKI:
Asiakkaat arvostavat yritystä, koska sen liiketoiminta on kestävällä pohjalla. He maksavat mieluusti lisää palveluista, joilla ei ole negatiivista vaikutusta luonnon kestokykyyn. He arvostavat myös yrityksen kotimaisuutta, koska tuntevat tukevansa ostopäätöksellään suomalaista työtä, ja voivat olla varmoja, että työntekijöiden työolot ovat kunnossa.

4   Arvon näkyminen arjessa - 10 min
Pohtikaa ja ideoikaa ensin jokainen itsenäisesti, miten tarkasteltava arvo näkyy tai voisi näkyä käytännössä yrityksen ja henkilöstön arjessa. Käykää sitten pohdinnan tulokset läpi ja vetäkää ne yhteen kanvakselle.

ESIMERKKI:
Yritys käyttää liiketoiminnassaan ensisijaisesti uusiutuvia energianlähteitä ja muita ekologisia resursseja sekä kompensoi hiilijalanjälkensä sataprosenttisesti. Arjessa yrityksessä huolehditaan, ettei sähköä tai vettä kuluteta tarpeettomasti, ja että jätteet kierrätetään asianmukaisesti. Yritys myös kannustaa henkilöstöään liikkumaan jalan/pyörällä tai käyttämään julkista liikennettä, mistä palkitaan ilmaisella aamiaisella.

Yritys on vakavarainen, maksaa verot Suomeen ja maksaa työntekijöilleen riittävää korvausta tehdystä työstä. Se ottaa työehtosopimuksen ja lainsäädännön velvoitteet huomioon henkilöstöhallinnossaan. Lisäksi sen yrityskulttuuri on kannustavaa ja tukee läpinäkyvyyttä.

5 Seuraavat tunnistetut toimenpiteet - 5 min
Pohtikaa, mitä toimenpiteitä teidän tulisi tehdä, jotta arvo realisoituisi entistä paremmin yrityksenne arjessa. Peilatkaa keskustelussa mahdollisia toimenpiteitä aikaisempien kohtien vastauksiin.

ESIMERKKI:
Henkilöstölle järjestetään vastuullisuuskoulutus, jossa ohjeistetaan vastuullisiin prosesseihin ja työskentelytapoihin. Koulutuksessa käydään läpi myös kokonaiskuvaa yrityksen vastuullisuudesta ja ideoidaan parempia toimintatapoja. Yritys myös huolehtii, että sen toimistojen kierrätyspisteet ja kierrätyspalvelusopimukset ovat kunnossa, ja tekee selkeän ohjeistuksen kierrätykselle. Yritys sitoutuu lisäksi tekemään tulevat rekrytointiprosessinsa anonyymisti.LATAA MENETELMÄ TÄSTÄ

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant