Muotoilumenetelmät haltuun: Avainluvut

Avainlukumenetelmä on ketterä tapa arvioida uuden palvelukonseptin ansaintalogiikkaa sekä vuosikohtaisia avainlukuja. Kanvas perustuu Discovery Driven Planning -metodologiaan, joka tarjoaa perinteiseen taloudelliseen suunnitteluun verrattuna huomattavasti joustavamman ja ketterämmän tavan arvioida uusia palveluita ja niiden avainlukuja. Keskeisimpänä ajatuksena on aloittaa kuvaus liikevaihtotavoitteen sijasta katetavoitteesta, ja edetä perinteiseen tuloslaskelmaan nähden päinvastaisessa suunnassa alhaalta ylös. Menetelmän avulla määritetään heti palvelun ensiaskeleista lähtien, millä ansaintalogiikalla ja millä avainluvuilla palvelun tuotanto on kannattavaa.

Avainluvut

Menetelmäpohjan täyttämiseen on hyvä varata aikaa noin tunnista kahteen. On tärkeää, että työstävällä ryhmällä on mahdollisimman paljon pohjadataa käytettävissään, joten menetelmäpohjan täyttöön on hyvä valmistautua mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Jos tarkoitus on uudistaa olemassa olevaa palvelua, on hyvä ymmärtää palvelun nykyisiä avainlukuja ennen menetelmäpohjan täyttöä. Jos taas rakennetaan täysin uutta palvelua, on hyvä saada jonkinlainen etukäteisymmärrys markkinasta sekä palvelun tuotantoon liittyvistä kustannuksista. Lisäsi olisi hyvä sopia etukäteen, minkälaista ajanjaksoa menetelmäpohjan täytössä käsitellään. Sopiva ryhmäkoko menetelmän käyttämiseen on noin 1-6 osallistujaa.

Kanvaksen täyttö

1  Ansaintamalli ja markkinakoko - 30 min

Menetelmäpohjan täyttö aloitetaan määrittämällä palvelun ansaintamalli. Ansaintamalleja voivat olla esimerkiksi transaktiopohjainen laskutus tai jatkuvan tilauksen malli. Tämän jälkeen tulee arvioida koko potentiaalisen markkinan koko.

Esimerkki: Ansaintamalli on jatkuvan tilauksen malli, markkinakoko 20 000 potentiaalista ostajaa.

2  Myyntitavoite ja katetavoite - 30 min
Tämän jälkeen kuvataan potentiaaliseen markkinakokoon liittyvä myyntitavoite. Kuinka suurta osaa potentiaalisesta markkinasta pyrimme saavuttamaan? Tämän jälkeen kuvataan katetavoite.

Esimerkki: Myyntitavoite on 9000 asiakasta, katetavoitteemme on 10%


3  Kustannukset ja markkinahinta - 30 min
Määritelkää seuraavaksi keskeisimmät kiinteät sekä muuttuvat kustannukset ja suhteuttakaa ne myyntimäärään. Kuvatkaa lisäksi palvelun tämän hetkinen markkinahinta, mikäli järkevä verrokki löytyy.

Esimerkki: Kustannukset 9000 kpl myyntitavoitteelle ovat 180 000€, eli kustannus per myyty yksikkö on 20€. Markkinahinta on tällä hetkellä 25€.


4  Myyntihinta ja liikevaihto - 30 min

Määrittäkää lopuksi palvelun myyntihinta lisäämällä kustannustasoon toivottu kate ja suhteuttamalla se markkinahintaan. Tämän jälkeen liikevaihtotavoite on helppo laskea suhteuttamalla myyntihinta tavoiteltuun myyntimäärään.

Esimerkki: Jos kustannukset ovat 20€ per myyntiyksikkö, katetavoite on vähintään 10% ja markkinahinta tällä hetkellä 25€, voimme myydä tuotetta esimerkiksi hintaan 23€. Kokonaisliikevaihtotavoite puolestaan on 23€ x 9000kpl = 207 000€.

Huomioita

Menetelmäpohjan täyttö perustuu usein aikaisessa vaiheissa parhaisiin mahdollisiin arvauksiin sekä olettamuksiin. Menetelmän aikana onkin hyvä listata käyttöön liittyvät keskeisimmät olettamukset testausta varten (hypoteesien testaus -menetelmä). Onko olettamuksemme markkinan koosta oikea? Onko mahdollista tuottaa tämä palvelu tällaisella kustannusrakenteella? Tavoitteet voi halutessaan jakaa myös vuosikohtaisiksi tavoitteiksi. Menetelmäpohjan täytössä on myös tärkeää huomioida iteratiivisuus, aina voidaan siis palaa tarkentamaan lukuja, kun ymmärrys kasvaa.

Lataa menetelmäpohja

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Palvelumainos
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Ilmiön kuvaus
>> Hypoteesien testaus
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus

Gallant