Muotoilumenetelmät haltuun: Ilmiön kuvaus

Ilmiön kuvaus on nopea ja tehokas tapa sanoittaa erilaisia tulevaisuuden ilmiöitä, oli kyseessä sitten megatrendi, ilmiö tai hiljainen signaali. Ilmiön kuvaus on menetelmäpohja kokonaisnäkemyksen rakentamiseksi nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Sitä voi hyödyntää sekä yrityksen strategiaprosessin tukena että rakentamaan yhteinen ymmärrys sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavasta tulevaisuuden suunnasta.

6

Menetelmäpohjan täyttämiseen on hyvä varata noin 45 minuuttia. Sopiva ryhmäkoko harjoitukseen on 1-6 henkilöä. Ennen menetelmäpohjan laatimista tulee ryhmällä olla hyvä ymmärrys priorisoiduista ilmiöistä. Ilmiöiden priorisoinnin pohjana voi hyödyntää esimerkiksi Futures Platform -palvelualustaa. Menetelmäpohjan sisältöön vaikuttavat yrityksen maturiteettitaso, elinkaaren vaihe ja suunnittelujakson pituus kaukaa lähelle. Suunnitellaanko tulevaisuuden suuntaa pitkällä (5-10 vuotta), keskipitkällä (3-4 vuotta) vai lyhyellä aikajänteellä (1-2 vuotta)?

Menetelmäpohjan täyttö

1   Ilmiön kuvaus ja vaikutus asiakkaaseen - 15 min

Aloittakaa kuvaamalla ilmiön sisältö lyhyesti, eli miksi ilmiö on juuri teille tärkeä. Kuvauksen pituus on tavanomaisesti 1-2 lausetta. Määritelkää lisäksi ilmiön muutosvauhti, esimerkiksi: muutos on hidas, nopea tai kiihtyvä.

Seuraavaksi keskustelkaa yhdessä ryhmän kanssa, miten ilmiö vaikuttaa asiakkaan tarpeisiin nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tunnistakaa lisäksi muutos asiakkaan odotuksissa, eli kuinka käyttäytymisen ennakoidaan muuttuvan lähivuosien aikana.

Esimerkki ilmiön kuvauksesta:
Monikanavainen asiointi mahdollistaa kuluttajille ostosten tekemisen eri paikoissa ja useiden välineiden avulla, osittain jopa samanaikaisesti. Hintojen vertailu, tuotetietojen ja -arvostelujen löytäminen sekä palveluaikojen varaaminen onnistuu muutamalla klikkauksella. Ilmiön muutosvauhti on nopea, tulevaisuudessa mahdollisesti jopa kiihtyvä2   Ilmiön vaikutus toimintaympäristöön ja yritykseen - 15 min

Määritelkää seuraavaksi, miten ilmiö vaikuttaa yrityksen toimintaympäristöön tulevaisuudessa. Keskustelkaa ryhmässä siitä, miten ilmiö vaikuttaa tulevaisuuden kilpailukenttään sekä liiketoiminnan kumppaneihin. Kiteyttäkää pohdinnat 1-3 keskeiseen havaintoon. Seuraavaksi keskustelkaa yhdessä ryhmän kanssa, miten ilmiö vaikuttaa teihin yrityksenä. Keskeistä on ymmärtää ilmiön vaikutus liiketoimintamalliinne, mutta yhtälailla yrityksen henkilöstöön ja resursseihin.

Esimerkki toimintaympäristön kuvauksesta:
Monikanavaisessa asioinnissa asiakkaan yksilölliset tarpeet korostuvat tulevaisuudessa ja asiakaskokemus rakentuu kaikkien ekosysteemin toimijoiden yhdessä tuottamasta tunnekokemuksesta asiakkaalle. Liiketoimintamalliltamme tämä edellyttää joustavuutta ja modulaarisuutta.3   Ilmiön vaatimat toimenpiteet liiketoimintaan (luo nykyhetkeen, säilytä nykyhetkestä ja poista nykyhetkestä) - 15 min

Aloittakaa toimenpiteiden suunnittelu keskustelemalla ryhmässä asioista, joita ilmiön vahvistuminen teiltä vaatii. Mitä tulisi luoda nykyhetkeen, jotta vastataan tulevaisuuden ilmiön vaatimuksiin?

Käykää seuraavaksi keskustelu asioista, joita haluaisitte säilyttää nykyhetkestä. Mitkä nykyisistä arjen toimenpiteistä ovat sellaisia, jotka jo nyt auttavat vastaamaan ilmiön vaatimuksiin?
Pohtikaa lopuksi asioita, joista on järkevä luopua lähitulevaisuudessa. Mitä nykyhetkestä tulisi poistaa, jotta vastataan tulevaisuuden ilmiön vaatimuksiin? Keskustelun päätteeksi katselmoikaa kaikki menetelmäpohjaan syntyneet tuotokset ja tehkää tarvittaessa päivityksiä havaintojen perusteella.

Esimerkki toimenpiteiden kuvauksesta:
Monikanavaisessa asioinnissa on tärkeää ymmärtää asiakastarpeita omaa arvoketjua laajemmin ja kiinnittää niin digitaalisia kuin fyysisessä ympäristössä toteutuvia palveluita usein toistuviin arjen rutiineihin. Tulevaisuuden toimenpiteiden suunnittelussa meidän kannattaa keskittyä jonojen ja odotusaikojen minimointiin kanavasta riippumatta. Asiakkaat odottavat saumatonta palvelua ja jonotus koetaan monessa tapauksessa oman vapaa-ajan haaskaukseksi.

Huomioita

Ilmiön kuvaus on toimiva menetelmä megatrendien, ilmiöiden ja hiljaisten signaalien mallintamiseen etenkin silloin, kun yritys toimii nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Jos sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttavia ilmiöitä on useita, voi menetelmäpohjan täyttää erikseen jokaiselle ilmiölle.

LATAA MENETELMÄ  TÄSTÄ

Oletko tsekannut jo muut menetelmien käyttöä koskevat blogikirjoituksemme?

>> Palvelukonsepti
>> Tulevaisuuden kilpailuedut
>> Ideointi
>> OKR-malli
>> Liiketoimintamalli (BMC)
>> Hypoteesien testaus
>> Palvelumainos
>> Hook-malli
>> Arvon kuvaus
>> Palvelun tuotantokaavio
>> 2x2 skenaariot
>> Rautalangat
>> Kulttuurin kuvaus
>> Tulevaisuuskuvan rakentaminen
>> Avainluvut

Gallant